Dane kontaktowe

Kancelaria Komornicza
ul. 1 Maja 24 lok.11
96-500 Sochaczew

  

godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek: 7.30-15.30                                                      

dyżur komornika w każdą środę od godziny 10.00 do 15.30

telefon: (46) 811 16 76
fax: (46) 811 16 76

kancelaria@komorniksochaczew.pl

Nr.rachunku bankowego:

37 1020 3974 0000 5602 0229 5525 (PKO BP S.A)

więcej

O komorniku

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie Przemysław Kosyra jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku prawo.

W 2005 roku po odbyciu aplikacji komorniczej organizowanej przez Radę Izby Komorniczej w Warszawie zdał egzamin komorniczy. Ukończył Podyplomowe Studium Prawa Spółek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa przed komisją powołaną przez Ministra Skarbu Państwa.
Posiada uprawnienia kuratora spółek Krajowego Rejestru Sądowego.
Ukończył kursy i szkolenia organizowane przez NBP, GPW i SGH z zakresu analizy finansowej firmy, rynku giełdowego i obrotu instrumentami finansowymi.

Autor następujących publikacji:

Egzekucja sądowa ze zmaterializowanych akcji spółki akcyjnej "(Przegląd Prawa Egzekucyjnego Wydawnictwo Currenda nr 8/2009);

Sądowe postępowanie egzekucyjne świadczeń pieniężnych przeciwko Skarbowi Państwa i Narodowemu Bankowi Polskiemu” (Edukacja Prawnicza Wydawnictwo C.H.Beck nr 4/2010);

Sądowe postępowanie egzekucyjne świadczeń niepieniężnych przeciwko Skarbowi Państwa i Narodowemu Bankowi Polskiemu” (Edukacja Prawnicza Wydawnictwo C.H.Beck,wydanie internetowe);
`
Sposoby zaspokojenia wierzyciela w sądowym postępowaniu egzekucyjnym z zajętych praw majątkowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych” (Monitor Prawniczy Wydawnictwo C.H.Beck nr 8/2010);

Kurator dla dłużnika nieznanego z miejsca pobytu w sądowym postępowaniu egzekucyjnym” (Monitor Prawniczy Wydawnictwo C.H.Beck nr 14/2011)


     Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Komornik wykonuje czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych a także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów. Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:

1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;

2)wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;

3) sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora;

4) doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;

5) na wniosek organizatora licytacji – sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;

6) weryfikowania istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

(art.1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 882)


Copyright (C) 2011 Komornik Sochaczew.pl
do góry